Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „VOP“)

V těchto VOP najdete všechny důležité právní informace týkající se prodeje a poskytování digitálního obsahu (produktů v elektronické podobě) a fyzických produktů (zboží) prostřednictvím webových stránek www.muzemebytstastni.cz. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Obsahují i tzv. sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Před vlastním uzavřením smlouvy projevujete svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného okénka v závěru objednávkového formuláře. VOP se tím stanou součástí uzavřené smlouvy a budou i pro Vás závazné. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Děkujeme za Váš čas, který jejich pročtení věnujete.

OBSAH VOP:

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V. DODACÍ PODMÍNKY

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, UŽIVATELSKÝ ÚČET, AUTORSKÁ PRÁVA

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

X. ZÁVĚREM

 

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

Web: Webem pro účely těchto VOP rozumíme webové stránky www.muzemebytstastni.cz.

E-shop: Je to internetový obchod. Jde o tu část Webu, kde najdete pohromadě vyobrazené jednotlivé Produkty a můžete si je rovnou objednat (obdobně jako v běžném kamenném obchodě dát do košíku). Některé Produkty můžeme přesto nabízet i samostatně, na jiných stránkách Webu.

Digitální obsah: Jedná se o produkty v digitální (elektronické) podobě. Mohou to být e-booky (elektronické knihy), videa (zpravidla záznamy webinářů a videa, která jsou součástí on-line kurzů), on-line kurzy, on-line kluby.

Zboží: Jedná se o fyzické, hmotné produkty. Slovy zákona jde o movité věci.

Produkt: Pokud ve VOP píšeme o Produktu, Produktech, myslíme tím souhrnně Digitální obsah i Zboží. Pokud se některá ustanovení týkají jen Digitálního obsahu nebo jen Zboží (nebo i jen některých z nich), používáme samostatné označení pro ten z Produktů, kterého se ustanovení týká.

Prodávající: Je právnická osoba, která prodává Produkty nabízené na Webu. U Digitálního obsahu používá zákon pojem poskytovatel. V těchto VOP budeme používat označení „Prodávající“ tedy i pro poskytovatele. Prodávajícím je:

Můžeme být šťastní s.r.o.

IČ: 195 83 281

Sídlo: Kurzova 2222/16, 155 00 Praha 5, Stodůlky

E-mail: info@muzemebytstastni.cz

Telefon: 603402727

Prodávající je zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 388777.

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

Pokud je v textu VOP uvedeno „My“, „Nás“, „Naše“ apod., myslí se tím vždy Prodávající.

Kupující: Kupujícím je každý, kdo s Námi jako s Prodávajícím uzavře Kupní smlouvu nebo Smlouvu o poskytování digitálního obsahu. I tady používá zákon u digitálního obsahu jiné označení – „uživatel“. Pro účely VOP tedy označujeme Kupujícím i uživatele. Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek). Pojem Kupující používáme ve VOP i k označení toho, kdo je teprve v procesu uzavírání Smlouvy (například vyplňuje objednávkový formulář).

Pokud je v textu VOP uvedeno „Vy“, „Vás“, „Vaše“ apod., myslí se tím vždy Kupující.

Spotřebitel: Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů a na nároky z odpovědnosti za vady a vyřizování reklamací.

Účastník/Smluvní strana: Prodávající i Kupující jsou Účastníky Smlouvy, jsou její Smluvní stranou.

Kupní smlouva: Tuto smlouvu spolu uzavíráme pro koupi Zboží nabízeného na našem Webu nebo E-shopu.

Smlouva o poskytování digitálního obsahu: Tuto smlouvu spolu uzavíráme pro poskytování Digitálního obsahu. Ustanovení VOP týkající se Smlouvy o poskytování digitálního obsahu platí pro poskytování Digitálního obsahu za úplatu (tj. za poskytnutí nám platíte sjednanou odměnu). Použijí se i v případě, kdy jste Spotřebitel a za poskytnutí Digitálního obsahu nám „platíte“ nikoli penězi, ale poskytnutím osobních údajů i pro jiné účely než poskytnutí Vámi požadovaného Digitálního obsahu anebo plnění zákonných povinností. V tomto případě (kdy není placeno penězi) ovšem nelze použít ustanovení týkající se požadavku/nároku na slevu nebo vrácení peněz.

Smlouva: Pokud je v dalším textu používán pojem „Smlouva“, myslí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Pokud se některá ustanovení VOP týkají jen jednoho z těchto dvou typů smluv, uvádíme tuto jednu konkrétní smlouvu. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím Webu je popsán podrobně v těchto VOP v čl. III. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem), a jejím přijetím ze strany Prodávajícího a těmito VOP. O uzavření Smlouvy Vám zašleme e-mailem písemné potvrzení.

Uzavření Smlouvy distančním způsobem: Smlouvu spolu uzavíráme prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme Web a e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

Spotřebitelská smlouva: Je to ta Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje Spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní Kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

Závaznost VOP: V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného okénka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro Nás, tak pro Vás závazné.

Rozhodné právní předpisy: Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím zobrazit přímo jejich aktuální znění.

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ, které máme uvedené na Webu a podle NOZ jsme povinni Vám je poskytnout i v textové podobě (a za tu se pro tyto účely pouhé uvedení na Webu nepovažuje).

1. Údaje o hlavních vlastnostech Produktů jsou vždy uvedené přímo v popisu daného Produktu na Webu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránky jednotlivých Produktů se Vám zobrazí podrobný popis, včetně například možnosti nebo nemožnosti pořídit Produkt na splátky. U on-line kurzů a členských sekci je rovněž uvedeno, pro koho jsou nebo nejsou vhodné, kdy a jakým způsobem probíhají, jak dlouho trvají, zda on-line kurz začíná v konkrétní den pro všechny účastníky anebo je přístupný kdykoli po zaplacení, zda je ke kurzu (a po jakou dobu) podpůrná skupina na Facebooku, případně na jiné platformě, jaké jsou poskytované bonusy apod. Věnujte proto, prosím, popisu Produktu svoji pozornost a v případě nejasností Nás kontaktujte ještě před objednáním Produktu.

2. Údaje o Naší totožnosti, adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsme již uvedli výše, v čl. I. VOP.

3. Cena Produktů je vždy uvedená v jejich popisu. U Digitálního obsahu jde o cenu konečnou, u Zboží se ještě připočítá poštovné/doprava (s výjimkou případů, kdy je Zboží zasíláno v rámci akce doprava zdarma – o tomto jste rovněž vždy informováni přímo na Webu i v objednávkovém formuláři). V rekapitulaci objednávky v objednávkovém formuláři je uvedena celková cena za všechny objednané Produkty (pokud je možné do jedné objednávky zahrnout více Produktů), včetně nákladů na poštovné/dopravu a balné (je-li účtováno).

4. Produkty lze hradit klasickým bankovním převodem nebo rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím bank uvedených v objednávkovém formuláři nebo on-line platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro prostřednictvím platební brány ComGate. Způsoby, které jsou aktuálně k dispozici, jsou vždy v uvedeny v objednávkovém formuláři či na webu.

5. Produkty budou dodány ve lhůtě uvedené v popisu na Webu. Není-li uvedeno jinak, Zboží je dodáváno do 7 pracovních dnů od zaplacení kupní ceny, v případě dobírky do 7 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy. Digitální obsah je dodán (zpřístupněn) do 3 dnů od zaplacení ceny. U on-line kurzů jsou přístupové údaje podle typu on-line kurzu (zda jde o společný hromadný start anebo lze do on-line kurzu vstoupit kdykoli v průběhu roku po zaplacení kupní ceny) poskytnuty buď do 3 dnů od zaplacení ceny nebo v předem stanovený den zahájení on-line kurzu.

6. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy během 14 dní od převzetí zboží. V případě odstoupení od Kupní smlouvy nese (platí) Spotřebitel náklady na vrácení zboží Prodávajícímu. Od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu může spotřebitel odstoupit během 14 dní od jejího uzavření. Výjimky, kdy ani Spotřebitel nemůže od Smlouvy odstoupit, najdete v čl. VII. VOP. Můžete-li od konkrétní Smlouvy odstoupit, k odstoupení lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP a je uveden na jejich poslední straně anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zřejmé, od jaké Smlouvy Spotřebitel odstupuje a jakého Produktu se odstoupení týká.

7. Spotřebitel má právo reklamovat vadný Produkt a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. VOP.

8. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) NOZ: Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu PDF. Pro stažení e-booku z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém e-book budete otevírat. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. U on-line kurzů a členských sekcí Vám zřizujeme uživatelský účet. K přehrání obsahu je dle charakteru jednotlivých materiálů (soubory v .PDF, .DOC, .DOCX, videa, audio) nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání obsahu. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

9. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na e-mailu uvedeném v čl. I. VOP. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, proto kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

10. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů: Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Objednávání Produktů probíhá přes Web, a to konkrétně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Věnujte prosím popisu Produktů svoji pozornost a v případě, že budete mít nejasnosti, neváhejte nás ještě před objednáním kontaktovat s Vašimi doplňujícími dotazy.

V E-shopu jsou vyobrazeny jednotlivé položky Zboží a kliknutím na ně se Vám zobrazí podrobný popis, případně další fotografie, možné varianty, návod na použití a udržování, je-li potřebný. Upozorňujeme, že barevnost zboží se ve skutečnosti může drobně lišit od podoby, kterou vidíte na monitoru počítače, tabletu, displeji mobilu nebo obdobného zařízení, a to zejména dle jejich rozlišení. Drobná odchylka v barevnosti nebo struktuře materiálu proto není důvodem k reklamaci. Věnujte, prosím, pozornost pokynům týkající se údržbě a zacházení se zbožím. Jejich porušení může mít za následek neuznání případné reklamace.

2. Prezentace Produktů uvedená na Webu je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu.

3. Objednávkový formulář: V objednávkovém formuláři jako Kupující vyplníte postupně jednotlivé povinné údaje, tj. jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném Produktu (kliknutím na vybranou položku v E-shopu nebo zakliknutím Produktu na prodejní stránce na Webu), fakturační adresu a dodací adresu (pokud objednáváte Zboží anebo Vám máme dodávat i nějaké „fyzické“ podpůrné materiály a pomůcky k Digitálnímu obsahu, např. tištěné workbooky apod. a doručovací adresa je jiná než fakturační), e-mail, telefonní kontakt a vyberete způsob úhrady, u Zboží i přepravce nebo doručení na výdejní místo (pokud v době objednávky nabízíme více variant doručení Zboží). Máte-li slevový kupón, uplatníte ho zadáním v závěrečné části objednávkového formuláře a cena se poté přepočítá. Pokud máme povolený zjednodušený formulář, může být část těchto údajů nepovinná a vyplňovat je proto nemusíte. Před odesláním objednávky máte možnost zadané údaje zkontrolovat a případně ještě opravit. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. Tím se současně zavazujete k platbě za objednané Produkty.

4. Potvrzení přijetí objednávky, uzavření Smlouvy: O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Součástí tohoto e-mailu je i text těchto VOP a zálohová faktura. Nebude-li v tomto e-mailu uvedeno, že objednávku přijímáme, nejde ještě o uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Vám je od Nás doručen e-mail s potvrzením o uzavření Smlouvy.

5. Zrušení objednávky, změny uzavřené Smlouvy: Objednávku můžete zrušit až do okamžiku uzavření Smlouvy. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na náš e-mail uvedený v čl. I. VOP. Jakmile dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně mohou Smluvní strany od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.

6. Jako Prodávající si vyhrazujeme právo neuzavřít Smlouvu, zejména pokud dojde k vyčerpání skladových zásob a nejsme schopni je během několika dní doplnit a Zboží v dodací lhůtě dodat anebo pokud z kapacitních důvodů nejsme schopni v běžné dodací lhůtě Zboží dodat. Ze stejných důvodů jsme oprávněni i odstoupit od uzavřené Smlouvy (neboť bychom nebyli schopni Vašim požadavkům vyhovět). Odstoupení bychom zaslali s uvedením důvodů na Váš e-mail a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění Vám v tomto případě vrátíme stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z Vaší strany, případně jiným způsobem s Vámi dohodnutým. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží nebo účinnosti odstoupení od Smlouvy.

7. V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

8. Objednávat Produkty na Webu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti Webu v důsledku nutné údržby Webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

9. Vlastnické právo ke Zboží na Vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a Zboží jste převzali. 

IV. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena Produktů: Cena je uvedena přímo u každého Produktu v jeho popisu na Webu. Nejsme plátce daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena. K ceně Zboží je připočítáváno dopravné (viz podrobněji článek V. těchto VOP). Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je již uvedena včetně dopravného.

Pokud je na Webu možno objednávat i z jiných zemí než České republiky, případně v jiné měně než v Kč a chcete tuto možnost využít, prosím přečtěte si pokyny pro tento typ objednávek. Máte-li slevový kód, a u daného Produktu jej lze v době objednávky využít, po jeho uplatnění zadáním do příslušného políčka objednávkového formuláře se Vám zobrazí cena po slevě (tedy ta, kterou díky slevovému kódu budete hradit a která je nižší než cena běžná, bez slevy).

2. Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně: Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k uzavření Smlouvy. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme.

3. Dodání Produktu až po zaplacení: Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám Produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Výjimkou je zejména prodej Produktu s možností uhradit cenu ve splátkách – tato možnost je vždy uvedena, včetně podmínek, na prodejní stránce Produktu i níže v odst. 6 tohoto článku VOP.

4. Možnosti úhrady ceny:

 • Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na Náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, fakturu, přímo v textu e-mailu, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky, resp. uzavření Smlouvy. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Produkty co nejdříve dodány.
 • Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., IČ: 27924505, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.
 • Na dobírku, v hotovosti nebo přes platební terminál při převzetí Zboží, pokud je u Zboží tato možnost nabízena (věnujte prosím pozornost i tomu, že ne všichni přepravci nebo ne všechna výdejní místa umožňují oba způsoby platby).

 
5. Splatnost ceny: Cena je splatná do 7 dní od uzavření Smlouvy, není-li v popisu Produktu uvedeno jinak. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. Při platbě online jste však přesměrováni na platební bránu bezprostředně po odeslání objednávky. V případě úhrady klasickým bankovním převodem je cena zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na Náš bankovní účet. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V. DODACÍ PODMÍNKY

V.A. ZBOŽÍ:

1. Možnosti dodání Zboží:

Zboží dodáváme prostřednictvím Vámi zvoleného přepravce na Vámi uvedenou doručovací adresu nebo výdejní místo. Způsob dodání vyberete na na Webu při objednávce Zboží.

Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte Nás (podrobnosti níže v článku VIII. VOP o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, máme možnost následnou reklamaci Zboží z důvodu porušení celistvosti obalu zamítnout, pokud se Vám nepodaří prokázat, že opravdu k takovému poškození došlo.

2. Dodací lhůta:

Zboží Vám dodáme do 7 pracovních dnů od úhrady kupní ceny, resp. od uzavření Smlouvy, objednáváte-li na dobírku . Konkrétní délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy. O expedici a předpokládané době dodání obdržíte informaci na Váš e-mail a od přepravce email nebo SMS na telefonní kontakt zadaný v objednávce.

Pokud by Zboží nebylo možné v uvedené lhůtě dodat, budeme Vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak Vy, tak my od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.

3. Náklady na dopravu (přepravné):

Výše ceny za dodání Zboží závisí na Vámi zvoleném způsobu dodání a je uvedena na Webu a vidíte ji i přímo v objednávkovém formuláři, kde pak můžete zvolit jednu z nabízených možností dodání. Na Webu je uveden i případný limit ceny objednávky, při jehož dosažení je doprava Zboží zdarma.  Balné je již zahrnuté v ceně dopravy a není samostatně účtováno.

4. Důležité upozornění k doručování a převzetí Zboží:

S přípravou zboží k expedici i s jeho doručováním nám vznikají náklady. Pokud si tedy po objednání svůj zájem rozmyslíte a víte, že Zboží již nechcete, dejte Nám o tom co nejdříve vědět, ať Zboží zbytečně neodesíláme. Pokud se takto rozhodnete ještě před uzavřením Smlouvy, stačí poslat storno objednávky na Náš e-mail uvedený v čl. I. VOP. Pokud se tak rozhodnete až po uzavření smlouvy a zvlášť poté, co jsme Vás již informovali o předání Zboží přepravci, pak je-li možné dle těchto VOP nebo zákona odstoupit od Smlouvy, pošlete na Náš e-mail odstoupení od Smlouvy. Není-li odstoupení možné, jste povinni zásilku převzít a kupní cenu uhradit, resp. pokud již byla uhrazena, nevzniká nám povinnost jí v takovém případě vrátit.

Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít Zboží od přepravce nebo ve výdejním místě, nepovažuje se v takovém případě Naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od Smlouvy z Vaší strany, tj. nevzniká Nám automaticky povinnost Vám (ani když jste Spotřebitel) vrátit peníze za Zboží, které odmítnete bez dalšího od přepravce převzít. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které Nám z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou. Při bezdůvodném odmítnutí převzetí Zboží z Vaší strany máme rovněž možnost od Smlouvy odstoupit.

Pokud by bylo nutné z důvodů na Vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni Nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

V.B. DIGITÁLNÍ OBSAH

1. Možnosti dodání:

Při koupi e-booku bude Digitální obsah ve formátu PDF nebo obdobném dodán po zaplacení ceny na e-mail uvedený v objednávce, a to jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu nebo členské sekce Vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na e-mail uvedený v objednávce zaslány přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Pokud jde o koupi druhého nebo dalšího on-line kurzu, nové přístupové údaje již generovány nejsou, k dalším on-line kurzům se dostanete zadáním stále stejných přístupových údajů. V případě, že je pro všechny přihlášené on-line kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje, resp. bude Vám prostředí členské sekce on-line kurzu zpřístupněno v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude Digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

2. Dodací lhůta:

E-book a on-line kurz bude dodán do 3 dnů poté, kdy bude platba připsána na Náš bankovní účet, resp. uskutečněna on-line platba. Výjimkou jsou on-line kurzy s hromadným startem v určitý předem stanovený den. U těchto on-line kurzů budou přístupové údaje zaslány zpravidla až v den zahájení on-line kurzu (samozřejmě za předpokladu, že v tu dobu již byla cena řádně uhrazena).

3. Náklady na dopravu (přepravné):

U Digitálního obsahu tyto náklady nevznikají.

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, UŽIVATELSKÝ ÚČET, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Pokud jste si zakoupili e-book, pak tento Digitální obsah zasíláme pouze Vám jako Kupujícímu, na Váš e-mail, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu PDF. Pro stažení e-booku z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém e-book budete otevírat. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. U on-line kurzů Vám zřizujeme uživatelský účet. K přehrání jeho obsahu je dle charakteru jednotlivých materiálů (pdf, videa, audio) rovněž nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání obsahu. Ani v tomto případě pak neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Je-li část nebo celý obsah on-line kurzu zpřístupňován na Facebooku v uzavřené skupině anebo na jiné platformě, souhlasíte uzavřením Smlouvy s tím, že si zřídíte účet na Facebooku nebo jiné příslušné platformě, a to za podmínek takovou platformou stanovených. Současně berete na vědomí, že neodpovídáme za dočasnou nedostupnost obsahu z důvodů na straně platformy.

2. Digitální obsah Vám poskytujeme, jde-li o e-book, jako jednorázové plnění, jde-li o on-line kurz, na omezenou dobu od jeho zpřístupnění. Konkrétní lhůta je uvedena v popisu produktu. Po dobu, na kterou je Digitální obsah poskytován, budete mít rovněž přístup ke všem jeho aktualizacím, které po tu dobu budou provedeny. Tedy vždy přístup k nejaktuálnější verzi daného on-line kurzu. U e-booku Vám zašleme jeho nejaktuálnější verzi existující v době uzavření Smlouvy.

3. Digitální obsah je vytvořen s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe autora. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme ani my ani autor odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě Produktů sami dosáhnete a jaké konkrétní kroky podniknete. Výslovně upozorňujeme i na to, že úspěch závisí nejen na znalostech získaných prostřednictvím našich Produktů, ale i na dalších faktorech, včetně Vašich schopností, Vaší výchozí situace, situace na trhu. Produkty nejsou poskytováním zdravotní péče a nenahrazují zdravotní péči nebo osobní konzultaci. Případné kroky podnikané na základě Produktů konzultujte se svým ošetřujícím lékařem či jiným zdravotnickým pracovníkem, který Vám zdravotní péči poskytuje.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – POKROČILOST ÚČASTNÍKŮ: Některé on-line kurzy vyžadují pro účast pokročilost účastníka a nejsou vhodné jako úvodní nebo pro „začátečníky“. Tato skutečnost je uvedena přímo v popisu daného Produktu a velmi Vás žádáme, abyste toto doporučení respektovali. V opačném případě pro Vás může být účast bez očekávaného efektu nebo dokonce kontraproduktivní.

4. Uživatelský účet:

Pro Zboží: Nákup v E-shopu je možné uskutečnit i bez registrace a založení uživatelského účtu, ale je možné, že se tím ochudíte o přístup k některým výhodám, které budeme poskytovat. Pokud se na Webu zaregistrujete, zřídíme Vám uživatelský účet a obratem obdržíte na Vámi zadaný e-mail přístupové údaje. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití, resp. zneužití třetím osobám. Jako Kupující se také zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících z Kupní smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

Pro Digitální obsah: Po zakoupení on-line kurzu, členské sekce obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit i bez předchozího upozornění. Tím současně dojde i ke znepřístupnění zakoupeného on-line kurzu, členské sekce a všech poskytnutých elektronických dárků a bonusů.

5. Autorská práva: Veškerý náš Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální obsah, pak k němu poskytujeme Kupujícímu licenci k jejich užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou, počínaje doručením (zpřístupněním) po řádné úhradě celé ceny. Dojde-li k porušení autorských práv anebo pravidel pro užívání uživatelského účtu (uvedených v předchozím odstavci), nebo k odstoupení od Smlouvy, poskytnutá licence se okamžikem takového porušení či účinností odstoupení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Licence neopravňuje Kupujícího k poskytování Digitálního obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely formou výuky/předávání získaných informací a postupů za úplatu dalším osobám. Pokud byste chtěli použít citace z našich Produktů, nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte nás předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů:

Pokud jste Kupní smlouvu uzavřeli jako Spotřebitel, máte dle NOZ právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí Zboží. Pokud si objednali několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Pokud je předmětem Kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka Zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí první dodávky Zboží.

Prosím vezměte na vědomí, že podle § 1837 NOZ nemůže ani Spotřebitel odstoupit od Kupní smlouvy o:

 • dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Spotřebitel porušil.

 
2. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete odstoupit bez udání důvodů od Smlouvy poskytování digitálního obsahu:

Jako Spotřebitel máte právo od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu odstoupit ve lhůtě 14 dní od uzavření této smlouvy. Výjimkou je situace, kdy Spotřebitel výslovně před uzavřením Smlouvy souhlasil s dodáním Digitálního obsahu v této 14denní lhůtě a přitom byl upozorněný, že pokud bude souhlasit s dodáním Digitálního obsahu v této lhůtě, bere na vědomí, že takovým dodáním zaniká jeho právo na odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu dle § 1837 písm. l) NOZ.

3. Postup při odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu:

Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14denní lhůtě uvedené v tomto článku v odst. 1 (pro Zboží) nebo v odst. 2 (pro Digitální obsah) odeslali odstoupení e-mailem nebo poštou na naši adresu nebo jiným zřejmým způsobem odstoupili (např. i zasláním SMS zprávy). Odstoupení můžete napsat (provést) úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jakého Produktu se týká, pokud by se netýkalo veškerých současně zakoupených Produktů) anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který je uveden na poslední straně těchto VOP i na Webu. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Je-li odstupováno od Kupní smlouvy, je nutné, abyste Nám nejpozději 14. den od odstoupení od Smlouvy předali nebo na adresu Kurzova 2222/16, 155 00 Praha 5 odeslali zpět Zboží, kterého se odstoupení týká. Při zasílání Zboží zvolte raději doporučenou zásilku, ale nezasílejte Zboží na dobírku. Náklady na vrácení Zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu se Zbožím od Nás obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučujeme Vám Zboží pojistit.

K odstoupení, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o Produkty u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

4. Vrácení peněz: Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali jako platbu za Produkty. U Zboží včetně nákladů na dopravu (myšleno dopravu objednaného Zboží od Nás k Vám, ne náklady na vrácení Zboží). Pokud jste při objednání Zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání, dle zákona Vám vrátíme částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Týká-li se odstoupení Kupní smlouvy, nejsme povinni Vám peníze vrátit dříve, než Nám Zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste Nám Zboží zpět odeslali. Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste Nám je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady.

5. Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů: Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Spotřebitel odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve lhůtě pro odstoupení), Spotřebitele o této nemožnosti bez odkladu vyrozumíme. Peníze v takovém případě vrátit nemůžeme.

6. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy:

V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 14 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsme od Vás před tím obdrželi částečnou platbu na cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

Jak Vy jako Kupující, tak My jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

V případě odstoupení od Smlouvy, kterou byl koupen Digitální obsah, jsme okamžikem účinnosti odstoupení vždy oprávněni i bez předchozího upozornění pozastavit nebo zrušit přístup do Vašeho uživatelského účtu a k zakoupenému Digitálnímu obsahu, kterého se odstoupení týká. Jste pak povinni se zdržet dalšího užívání Digitálního obsahu.

7. Vrácení dárku poskytnutého k uhrazené objednávce:

Je-li vám společně s Produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni Nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy. Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925. Pro Zboží se užije také ustanovení § 2099 až 2112 pro ne-Spotřebitele a pro Spotřebitele pak § 2158 až 2160.

U Digitálního obsahu se použije ustanovení § 2389a až 2389f a pro Spotřebitele i § 2389g až 2389s.

2. Vady, za které neseme odpovědnost u Zboží: Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Odpovídáme tedy za vady, které má Zboží v okamžiku jeho převzetí, a to i v případě, že se vada projeví až po převzetí, nejpozději však ve lhůtě 2 let od převzetí Zboží. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada u Zboží projeví do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídáme, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3leté promlčecí lhůtě. Ostatní Kupující musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Zboží (jde-li o vadu skrytou).

3. Jaké nároky můžete v případě vady na Zboží požadovat?

A. Pokud jste Spotřebitel:

 • můžete požadovat odstranění vady, a to buď opravou anebo dodáním nového Zboží, pokud Vámi zvolený způsob odstranění vady není nepřiměřeně nákladný ve srovnání s druhým způsobem anebo nemožný.

V případě, že bychom vadu odmítli odstranit nebo jí neodstranili řádně nebo by se vada vyskytla opakovaně nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Zboží nechtěli koupit) nebo by z Našeho prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele neodstraníme, pak můžete jako Spotřebitel požadovat:

 • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 • odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Spotřebitel obdržel. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, vrátíme mu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme Zboží nebo co Nám Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal.

B. Pokud nejste Spotřebitel:

Je-li vada Zboží podstatným porušením Smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Zboží nechtěli koupit), můžete volit mezi těmito nároky:

 • odstranění vady opravou,
 • dodání nového Zboží bez vad,
 • přiměřená sleva z kupní ceny,
 • odstoupení od Smlouvy.

Volbu nároku je nutné Nám sdělit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak máte práva jen jako při nepodstatném porušení Smlouvy. Výjimkou jsou situace, kdy byste požadovali odstranění vady, a My vadu neodstranili v přiměřené lhůtě anebo bychom Vám rovnou sdělili, že vadu neopravíme. V takových případech můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo odstoupit od Smlouvy.

Je-li vada nepodstatným porušením Smlouvy, můžete volit mezi těmito nároky:

 • odstranění vady opravou,
 • přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud zvolíte odstranění vady a My bychom to nezvládli včas anebo vadu odmítli opravit, můžete požadovat slevu z kupní ceny anebo od Smlouvy odstoupit. Upozorňujeme, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez Našeho souhlasu.

4. Kdy práva z vadného plnění Kupujícímu (ani když je Spotřebitelem) nenáleží?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží:

 • pokud byste před převzetím Zboží věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili,
 • pokud by šlo o vady způsobené nesprávným užíváním,
 • u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • při opotřebení Zboží způsobené obvyklým užíváním
 • u použitého Zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které věc měla v době, kdy jste ji převzali,
 • vyplývá-li to z povahy věci,
 • při pozdním uplatnění reklamace.

5. Vady, za které neseme odpovědnost u Digitálního obsahu: Jako Prodávající odpovídáme Kupujícímu za to, že Digitální obsah – e-book při zpřístupnění nemá vady. U Digitálního obsahu – on-line kurzů, členských sekcí odpovídáme za to, že nemá vady při zpřístupnění a ani po dobu, kdy jej poté poskytujeme (tj. „doba trvání závazku“). Pokud jde o Spotřebitele, pak Digitální obsah má vady zejména, pokud neodpovídá ustanovení § 2389i NOZ. Spotřebiteli odpovídáme za vady, které se projeví u e-booku do 2 let od jeho zpřístupnění, u on-line kurzu v době trvání závazku. V případě, že se vada projeví do 12 měsíců od zpřístupnění, má se za to, že Digitální obsah byl vadný již při zpřístupnění. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídáme, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3 leté promlčecí lhůtě. Ostatní Kupující musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při dostatečné péči zjistit.

6. Projeví-li se vada Digitálního obsahu za trvání závazku, je na Nás, abychom prokázali, že Digitální obsah je poskytován bez vad. Prokážeme-li, že vadu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání Digitálního obsahu nezbytné pro řádné fungování Digitálního obsahu (dále jen „digitální prostředí Kupujícího“), ačkoli byl Kupující na jeho potřebu před uzavřením Smlouvy jasně a srozumitelně upozorněn, ustanovení 1. věty tohoto odstavce se nepoužije. K ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí Kupujícího, jste povinni Nám jako Kupující poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro Vás co nejméně rušivé. Odmítnete-li součinnost poskytnout, přestože jste tímto byli o této povinnosti a o důsledcích jejího porušení jasně a srozumitelně poučeni před uzavřením smlouvy (tedy v těchto VOP), ustanovení 1. věty tohoto odstavce se nepoužije.

7. Jaké nároky můžete v případě vady Digitálního obsahu požadovat?

 • můžete požadovat odstranění vady, pokud to není nepřiměřeně nákladné anebo nemožné

V případě, že bychom vadu odmítli odstranit nebo jí neodstranili řádně nebo by se vada projevila i po odstranění nebo je vada podstatným porušením Smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Digitální obsah nechtěli koupit) nebo by z našeho prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele neodstraníme, pak můžete jako spotřebitel požadovat:

 • přiměřenou slevu nebo
 • odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Digitálního obsahu bez vady a vadného Digitálního obsahu, který byl Kupujícímu poskytnut. Má-li být Digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; Kupujícímu náleží sleva i v případě, že odstoupí od Smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Digitálního obsahu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

8. Uplatnění reklamace:

Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje k Digitálnímu obsahu, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci (printscreen obrazovky), případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.

Prosíme, neposílejte nám Zboží zpět dříve, než nám zašlete zprávu o reklamaci. Vyčkejte, než Vás budeme kontaktovat. Je totiž možné, že reklamaci vyřídíme již na základě zaslané fotodokumentace a ani nebude nutné nám reklamované Zboží zasílat (například, pokud se domluvíme na poskytnutí slevy).

Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výslovně nedohodneme na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytneme písemné potvrzení. Je-li předmětem reklamace Digitální obsah, reklamaci vyřídíme v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a účelu, pro nějž jej Spotřebitel požadoval. Jste-li Spotřebitel, pak Vás budeme v 30denní lhůtě (resp. u Digitálního obsahu v přiměřené době) i informovat o vyřízení reklamace, a to na kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace. Leda byste nám poté sdělili pro účely této informace jiný kontaktní e-mail. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele uvedeme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

Uznáme-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jako jste hradili cenu, pokud se nedohodneme jinak.

IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

1. Na Webu, prodejních stránkách, na našich profilech na sociálních sítích i v mailové a obdobné komunikaci se Spotřebiteli zveřejňujeme reference na naše Produkty. Tyto reference jsou vždy referencemi Kupujících a jsou zveřejněné s jejich souhlasem. Před zveřejněním reference neověřujeme, že jde o osobu, která si Produkt u nás zakoupila, protože daný produkt mohla obdržet jako dárek od Kupujícího. Případně jde o reference, které jsme obdrželi od Kupujících v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku zaslaného Kupujícímu po dodání Produktu, resp. u on-line kurzu po jeho skončení. Dotazník je zasílaný přímo na kontaktní mail uvedený v databázi Kupujících a je tak zajištěno, že taková reference pochází od Kupujícího.

X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze Smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Tyto VOP jsou účinné od 1.9.2023

4. VOP jsme oprávněni jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.

 

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku; podrobnosti najdete v článku VI. našich všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení musí být odesláno nejpozději poslední den 14denní lhůty. Toto odstoupení může učinit pouze spotřebitel a pouze v případě, že je pro dané produkty a služby odstoupení možné.)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: Můžeme být šťastní s.r.o.

IČ: 195 83 281
Sídlo: Kurzova 2222/16, 155 00 Praha 5
E-mail: info@muzemebytstastni.cz

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu těchto služeb/produktů:

 

 

 

Datum objednání (uzavření smlouvy):

Číslo objednávky (dobrovolné, ale umožní nám rychleji objednávku dohledat):

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

 

 

Datum:

Podpis (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):